Правна информация

ПРАВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Общи условияза ползване на уебсайта www.revivecosmetics.eu

 

 

ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

1.      Нейчъръл Гардън/ Revive Snails Extract® означава  Нейчъръл Гардън ЕООД, юридическо лице учредено съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив– 4000, с Калековец ул. Цар Симеон 2 , ЕИК 201724567.

 

2.     Уебсайт (Website) е интернет страницата www.revivecosmetics.eu, собственост на Нейчъръл Гардън  ЕООД.

 

3.     Ползвател е всяко лице, което използва информацията и ресурсите, предоставяни през Уебсайта. Ползватели са всички нерегистрирани и регистрираните потребители.

 

4.     Регистрирани ползватели означава Ползватели, регистрирали се на Уебсайта през регистрационната форма чрез предоставяне на лични данни.

 

5.     Нюзлетър (Newsletter) е рекламно или друго съобщение, което предоставя рекламна информация за продуктите на Нейчъръл Гардън ЕООД, изпратено по електронен път или друг начин до Ползвателите, регистрирали се на Уебсайта.

 

6.     Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на системите с цел набавяне на облага или добиване на информация (hack) незаконно или в противоречие с обществения морал, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

7.     Общи условия означава общи условия за ползване на Уебсайта. Общите условия са приемат с решение на Управителя на Нейчъръл Гардън ЕООД.

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

8.     Общите условия засягат съдържанието на отношенията между Нейчъръл Гардън и Ползвателите от момента на зареждане на Уебсайта до преустановяването на ползването на съдържанието му, а за Регистрираните потребители – докато регистрацията им е активна. Със зареждането на Уебсайта, Ползвателите следва да се запознаят с Общите условията и се задължават да ги спазват.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

9.     За регистрация в Уебсайта, е необходимо Ползвателят да има работещ електронен адрес. 

 

10. Регистрацията в Уебсайта се извършва чрез попълването на регистрационната форма. Потребителят следва доброволно да попълни формата, като предостави вярна и точна информация. С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва. В случай че Потребителят не предостави вярна или точна информация, Нейчъръл Гардън може да откаже регистрацията на Потребителя.

 

11. При регистрацията си Ползвателят предоставя на Нейчъръл Гардън свои лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Ползвателят, с попълването на данните при регистрацията си на Уебсайта, се съгласява да предостави личните си данни на Нейчъръл Гардън и се съгласява да предостави правото на Нейчъръл Гардън да администрира и обработва тези данни лично или чрез трети лица за целите на индивидуализиране на потребностите на Ползвателите на продуктите с марка Revive Snails Extract® , за целите на повишаването на качеството на продуктите, за предоставяне на индивидуализирани съвети, за изпращане на Нюзлетъри, за изпращане на тестери на продукти, за изпращане по електронен път и по пощата на търговска информация за продуктите с марката Revive Snails Extract® и други, свързани с ежедневната търговска дейност на Нейчъръл Гардън, цели.

 

12. Нейчъръл Гардън съхранява данните на защитени носители, съобразно приети от Нейчъръл Гардън правила. Ползвателят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Нейчъръл Гардън. Нейчъръл Гардън осигурява на ползвателите, за които се отнасят личните данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните, съгласно Закона за защита на личните данни.

 

13. С попълването на формуляра за регистрация, лицето дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставяни в Европейския съюз и извън него на лица от групата Нейчъръл Гардън за целите, за които се събират. Лица от групата Нейчъръл Гардън са лица, които директно или чрез свои дружества притежават дялове или акции или техни дялове или акции са притежавани от Нейчъръл Гардън - със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив– 4000, с Калековец ул. Цар Симеон 2  , ЕИК 201724567.

 

14. При регистрацията си в Уебсайта, Ползвателите въвеждат потребителско име и парола, която да използват при последващи влизания. Лична отговорност на Ползвателите е да съхраняват потребителското си име и кодове, така че да не бъдат използвани против тяхната воля. 

 

15. Уебсайтът може да използва технологията "cookies", за да проследява общата информация за Ползвателя и да установява връзка между компютъра на Ползвателя и Уебсайта. Тази връзка гарантира, че когато Ползвателят посети Уебсайта, той ще получи по-качествен достъп. Информацията, която се събира посредством технологията "cookies" не е лична информация. С модифициране на настройките на браузъра си Ползвателят може да избере да бъде уведомен, когато се установи "cookies" или да откаже да приема всички „cookies”.

 

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

16. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само текстовете, софтуерът, видеото, музиката, звуците, графиките, илюстрациите, художествените оформления, имената, логата, статиите, отговорите, марките, марките за услуги и други материали, означенията („Съдържанието”) са обект на авторско право, индустриална собственост и/или друг вид право на собственост. Съдържанието обхваща както собствено съдържание или съдържание, контролирано от Нейчъръл Гардън, така и съдържание, което е притежание или се контролира от трети лица и е отстъпено за използване на Нейчъръл Гардън. 

 

17. Потребителят има достъп до Съдържанието с оглед ползването му единствено за лични нужди и няма право да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично без изричното писмено съгласие на Нейчъръл Гардън.

 


Достъп до Уебсайта и отговорност

 

18. Чрез публикуването и поддръжката на Уебсайта, Нейчъръл Гардън не поема никакви задължения към Ползвателите нито към трети лица. Нищо в настоящите Общи условия не следва да се възприема като задължаване на Нейчъръл Гардън за извършване на определено действие или бездействие. Съдържанието на Уебсайта има за цел да популяризира марката Revive Snails Extract®и да информира Ползвателите относно продуктите с марка Revive Snails Extract®. Продуктите и условията, представени на страницата на Нейчъръл Гардън, не представляват предложение за договаряне (оферта). Предоставяната чрез Уебсайта информация и режимът й на предоставяне (свободно или срещу регистрация) може да бъде променян по всяко време едностранно от Нейчъръл Гардън.

 

19. Ползвателите отговорят лично за хардуерните и софтуерните си познания, които им позволяват да използват Уебсайта пълноценно. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Ползвателя и Уебсайта, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта.

 

20. Нейчъръл Гардън не поема отговорност за сигурността, достъпността и целостта на предаваните по електронен път, чрез Интернет, данни между Уебсайта и Ползвателите; не носи отговорност в случай на грешки, пропуски, забавяния, загуби, щети /включително в случай на вируси/, повреда на телефонни линии, на компютърни системи, върху които Нейчъръл Гардън няма контрол; не носи отговорност за вреди, нанесени вследствие на злоумишлени действия на трети лица и/или Ползватели срещу Уебсайта и/или срещу трети лица или Ползватели; не носи отговорност в случай на вреди, причинени от записи, атаки или изтриване на информация върху или от сървърите на хостващото дружество; не носи отговорност за вреди, нанесени на трети лица и/или Ползватели вследствие на записи, атаки и/или въпроси, направени от Ползватели на Уебсайта.

 

21. С оглед автоматизирания начин на обработка на информацията на Уебсайта, контрол върху коментарите от страна на ползвателите е практически невъзможен. Поради това, Нейчъръл Гардън не носи отговорност за съдържанието на въпросите и отговорите.

 

22. Информация, получена от Уебсайта,  имат за цел да информират и улеснят потребителя в неговия избор за козметична грижа за кожата и продукти с марката Revive Snails Extract®. Както информацията, така и персонализираните съвети, не представляват медицински преглед или съвет на фармацевт относно лечение на конкретно заболяване, не заместват преглед от лекар в болнично заведение, не се равняват на диагноза или на лечение, назначено от лекар.  

 

23. Ползвателят няма право да изпраща или записва на Уебсайта или да разпространява по друг начин информация, която е незаконна, нарушаваща добрите нрави, секретна или е вредна за развитието на подрастващото поколение. 

 

24. Ползвателят няма право да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

 

25. В случай на организация на игри и промоции Нейчъръл Гардън си запазва правото да въвежда допълнителни правила и условия.

 

26. Настоящите Общи условия се актуализират периодично. Ползвателят следва при всяко влизане да проверява Общите условията. В случай че Ползвател не е съгласен с промяна в Общите условия, той следва незабавно да преустанови ползването на Уебсайта и съответно да изтрие регистрацията си.

 

27. Нейчъръл Гардън ще полага всички усилия, за да поддържа постоянния достъп до Уебсайта възможен. В определени случаи е възможно временно преустановяване на достъпа с цел профилактика, обновявавене на съдържанието или по други независещи отНейчъръл Гардън причини.

 

28. Ползвателят следва да известява Нейчъръл Гардън писмено веднага при узнаване за Злоумишлени действия от която и да е трета страна (включително друг Ползвател) или узнаване за каквито и да действия или претенции, че този Уебсайт или неговото съдържание нарушава авторски прави, права върху марки или други права, произтичащи от договорни отношения и/или от закона.

 

29. Нейчъръл Гардън не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез хипервръзки, публикувани на Уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.