„НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД

 

„НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1127-С01 от 09.02.2016 г. с наименование: „Подобряване на производствения капацитет в „НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД“.

 

„НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД e компания, която се занимава с отглеждане на охлюви, извличане и обработка на екстракт от охлюви. Този екстракт се влага в нашите козметични

продукти и това ни прави уникални. Ние внимателно подбираме природните ресурси, използвани за производството на нашата козметика. При производството се спазват строги процедури и упражняваме безкомпромисен контрол на качеството, съобразен с европейските изисквания. Козметичните ни продукти са познати на пазара под марката Revive Snails Extract®, и са безспорен хит на Българския пазар сред ценителите на висококачествената козметика. Нашата цел е да бъдем предпочитаната марка натурална козметика не само на българския пазар. А това се постига с отлично качество и постоянен стремеж към разширяване на продуктовата гама. Продуктите ни се разработват от фирмени специалисти, като поддържаме собствените си високи стандарти чрез непрекъснати изследвания и усилия за развитие, за да предоставим на нашите клиенти по-добри и иновативни продукти.

Планираните дейности по проекта включват подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност, и ще бъдат реализирани посредством доставката и въвеждане в експлоатация на Система за хомогенизиране на козметични продукти с обем 50 л., Автоматична машина за пълнене и затваряне на крем в пластмасови кутии и стъклени буркани, Aвтоматична машина за пълнене и затваряне на емулсии, гелове, шампоани и др. козметични продукти в ламинатни и кополимерни туби и в пластмасови флакони. Предвидени са и подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

 

Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

Общата стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 473 200,00 лева, като 70% от тях, в размер на 331 240,00 лева, е безвъзмездната финансова подкрепа от Европейския съюз посредством ЕФРР.

 

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния

потенциал на „НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване за подобряване на производствените процеси, ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието.

 

Специфични цели на проекта са:

1.      Повишаване на производствения капацитет на „НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД чрез закупуване на ново оборудване, с което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличена производителността;

2.      Засилване на експортния потенциал на „НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД чрез внедряване на модерно компютризирано оборудване,което повишава ефективността на производствените процеси и подобрява качеството на продуктите;

3.      Повишаване на конкурентоспособността на „НЕЙЧЪРЪЛ ГАРДЪН“ ЕООД и пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар посредством внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието,постигане на по-висока производителност, намаляване на разходите и цялостно оптимизиране на производствената верига.

 

 

 (0)
Вход | Регистрация